Som ni säkert känner till utför Länsstyrelsen i Skåne Djurskyddskontroller hos uppfödare av brakycefala raser. Enligt uppgift från Länsstyrelsen i Skåne är kontrollerna en del i Länsstyrelsens projekt där man avser att kartlägga andningsproblem hos det trubbnosiga raserna i Skåne. Projektet omfattar uppfödare av raserna mops, pekingese, engelsk bulldog och fransk bulldog boende i Skåne och man avser att besöka totalt 12 st uppfödare.

Informationen nedan riktar sig i första hand till de klubbar som arbetar med någon av de fyra raser som nämns ovan, men skickas även för kännedom till fler klubbar. Frågorna och svaren är sammanställda efter önskemål från en klubb och har syftet att ge svar på  vilka rättigheter och skyldigheter man som uppfödare har gentemot länsstyrelsen. Texten ska ses som ett stöd till berörda klubbar att användas efter behov.

Kan en uppfödare neka Länsstyrelsen att komma in och utföra inspektion?

Länsstyrelsen har enligt 24 § djurskyddslagen rätt att utföra s.k. offentliga kontroller. Om en sådan kontroll inte kan genomföras, exempelvis om djurägaren vägrar öppna dörren, ska polisen enligt 27 a § djurskyddslagen lämna den hjälp som behövs för att kontrollen ska bli av. Länsstyrelsen behöver alltså inte ansöka om polishandräckning utan det finns en skyldighet för polisen att hjälpa till inskriven i djurskyddslagen.

Har länsstyrelsen rätt att utan föregående anmälan genomföra kontroll hos en uppfödare?

När det gäller vilka objekt länsstyrelsen har rätt att kontrollera så står det dem relativt fritt. Enligt 24 § djurskyddslagen utövas den offentliga kontrollen av Länsstyrelserna enligt vad regeringen bestämt. Kontrollerna ska, enligt samma bestämmelse, utföras för att säkerställa efterlevnaden av djurskyddslagstiftningen. Regeringen har i sin tur, genom 65 § djurskyddsförordningen, bemyndigat Jordbruksverket att utfärda föreskrifter om den offentliga kontrollen.

Av Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2012:20) framgår att Länsstyrelsen dels ska utföra kontroller efter en riskklassificering av samtliga kontrollobjekt inom sitt område (13 §) och dels ska kontrollera minst en tredjedel av alla tillståndspliktiga verksamheter inom sitt område (13 a §). Därutöver ska objekt, utifrån en prioritering, kontrolleras då det finns anledning att anta att djurskyddslagstiftningen eller beslut fattade med stöd av lagstiftningen inte efterlevs (14 §). Den sista bestämmelsen ger alltså Länsstyrelsen möjlighet att besluta om att kontrollera verksamheter slumpmässigt, utifrån riskurval eller av en viss art, exempelvis kennlar som föder upp en viss hundras. Det som krävs för att motivera kontrollen är att Länsstyrelsen bedömer att det finns anledning att anta att djurskyddslagstiftningen inte efterlevs. Kontrollerar man en verksamhet för att den håller på med uppfödning av en viss hundras kommer kontrollen rimligtvis att omfatta alla hundar av den rasen.

Måste de som utför kontrollen legitimera sig?

Beträffande legitimering så ska kontrollanterna på ett eller annat sätt kunna visa att de kommer från eller på uppdrag av Länsstyrelsen, det finns inte uttryckligen reglerat, men är de inte utsända på uppdrag av Länsstyrelsen så saknar de rättighet att utföra offentlig kontroll.

Vad ger SKK för råd till de uppfödare som får/har fått besök av Länsstyrelsen?

Följ de anvisningar som du fått av myndigheten. SKKs kansli tar gärna del av den information som du fått av Länsstyrelsen och bistår även vid behov med råd och stöd. Har du blivit ålagd att veterinärundersöka en eller flera hundar och vill ha hjälp att hitta en lämplig veterinär kan SKKs kansli hjälpa till med rådgivning. Kontakta Helena Skarp på avdelningen för avel och hälsa eller Helena Sirén på juridiska avdelningen. Även representanter för ras/specialklubbar är varmt välkomna att kontakta kansliet.

Med vänlig hälsning

Helena Skarp
Chef
Avdelningen för avel och hälsa
Svenska Kennelklubben
08-795 30 00